Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

Instituut ITCO verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-rekeningnummer (NB geen onderdeel van de ledenadministratie)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel voor de website aan te maken inclusief foto’s, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten bij instituut ITCO
 • Foto’s en filmmateriaal gemaakt tijdens activiteiten van instituut ITCO

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via contact@instituut-itco.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Instituut ITCO verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 • je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen;
 • je overige persoonsgegevens worden gebruikt voor een profiel van onze registerleden op onze website, voor marketing doeleinden en voor verslagen van activiteiten
 • je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie

Hoe lang we gegevens bewaren

Instituut ITCO zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.

Delen met anderen

Instituut ITCO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze organisatie vraagt te allen tijde toestemming aan betrokkenen om personen te mogen fotograferen en de foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters etc.). Het doel van de publicatie is tevens vooraf kenbaar gemaakt aan de desbetreffende persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@instituut-itco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Instituut ITCO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Instituut ITCO neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon (zie ITCO contact) of  via contact@instituut-itco.nl.